گالری ویدیو بیماری های زناندر این قسمت از گالری توضیحاتی درمورد بیماری های زنان توسط دکتر صادقی ارائه شده است.